กิจกรรมอบรมการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลของ บริษัท ควอลิตี้ เซอร์เคิล จำกัด

ทางบริษัท Honeywell ซึ่งเป็นคู่ค้าของเราได้ร่วมจัดทำกิจกรรมฝึกอบรบการใช้งานและให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการสาธิตการใช้งาน การให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานจนถึงลึก และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานที่สำคัญที่อุปกรณ์นั้น ๆ ได้รับการรับรอง