fbpx
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
เปิดแอพ LINE > เลือกแท็บเพื่อน > แตะไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบน แล้วเลือก "คิวอาร์โค้ด" จากนั้นจึงสแกนคิวอาร์โค้ด
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
เปิดแอพ LINE > เลือกแท็บเพื่อน > แตะไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบน แล้วเลือก "คิวอาร์โค้ด" จากนั้นจึงสแกนคิวอาร์โค้ด